lördag 25 maj 2013

Risperidon

Snackade lite med E som såg fram mot sin permis då hon ska ned på stan och shoppa lite. Hon berättade att medicinen de har satt in heter Risperidon. Det blev aldrig något av Cyprexa!
Men Risperidon är då inget bättre anser jag även om den kanske kan vara till hjälp i små doser. Följande går att läsa om tabletterna:

VANLIGA BIVERKNINGAR ENLIGT FASS:
Parkinsonism. Detta är en medicinsk term som innefattar många symtom. Varje enskilt symtom kan förekomma hos färre än 1 av 10 personer. Parkinsonism innefattar: ökad salivproduktion eller vattnig mun, muskuloskeletal stelhet, dregling, ryckighet när man böjer leder, långsamma, minskade eller försvagade kroppsrörelser, avsaknad av ansiktsuttryck, spända muskler, nackspändhet, muskelstelhet, gång med små, släpande och snabba steg och avsaknad av normala pendlingsrörelser med armarna, ihållande blinkningar till följd av att man knackar på pannan (en onormal reflex).
 • Huvudvärk, svårigheter att somna eller att fortsätta sova.


Vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 100):
 • Dåsighet, trötthet, rastlöshet, svårigheter att sitta still, irritabilitet, ångest, sömnighet, yrsel, bristande uppmärksamhet, matthetskänsla, sömnstörning
 • Kräkningar, diarré, förstoppning, illamående, ökad aptit, smärta eller obehag i buken, ont i halsen, muntorrhet
 • Viktökning, höjning av kroppstemperaturen, aptitminskning
 • Andningssvårigheter, lunginfektion (lunginflammation), influensa, luftvägsinfektion, dimsyn, nästäppa, näsblödning, hosta
 • Urinvägsinfektion, sängvätning
 • Darrningar, muskelspasm, ofrivilliga rörelser i ansiktet, armar eller ben, ledvärk, ryggvärk, svullnad av armar och ben, smärta i armar och ben
 • Hudutslag, hudrodnad
 • Snabb hjärtrytm, bröstsmärta
 • Förhöjd nivå av hormonet prolaktin i blodet.
 •  STUDIE I USA:
  Amerikanska forskare har sett en oproportionerligt hög rapportering till det amerikanska läkemedelsverkets (FDA) biverkningsregister av hypofystumörer i samband med risperidonbehandling. Fynden stämmer överens med djurstudier och manar till uppmärksamhet i kliniken. Det finns också ett behov av longitudinella studier. I FDA:s biverkningsregister observerade forskare, som är anställda på FDA, rapporter om 77 hypofystumörer knutna till de antipsykotiska läkemedlen risperidon, olanzapin, ziprasidon, klozapin, quetiapin, aripiprazol och haloperidol. Av rapporterna var 54 associerade till risperidon. Andelen rapporterade hypofystumörer är cirka 19 gånger högre för risperidon än i biverkningsdatabasen som helhet. Vilka doser patienterna använt är okänt liksom hur länge de behandlats.

  Även haloperidol, ziprasidon och olanzapin hade i nämnd ordning en högre andel rapporter om hypofystumör. Haldol hade relativt sett cirka 5,5 gånger fler rapporter än biverkningsdatabasen i sin helhet, ziprasidon 3 och olanzapin cirka 2,5 gånger.

  Frekvensen rapporter om prolaktinemi, galaktorré, amenorré och gynekomasti var många gånger fler för risperidon än andra neuroleptika. Även omräknat till andelar av biverkningsrapporter låg risperidon i topp med till exempel 35 gånger fler rapporter, relativt sett, för hyperprolaktinemi och 20 gånger fler rapporter för galaktorré än databasen i sin helhet. Oftast låg haloperidol sedan på andra plats följt av ziprasidon.

  Bland hypofystumörer hos kvinnor svarade risperidon för 85 procent av rapporterna. Av de sju antipsykotiska läkemedlen hade risperidon den högsta andelen rapporter hos kvinnor för hypofystumör, hyperprolaktinemi, galaktorré, amenorré och gynekomasti.

Nu ska man kanske inte stirra sig blind på alla biverkningar men ändå vara vaksam.

Vad som än händer

Jag chattade lite med E och hon hade inte gjort sig något säger hon. Jag kan bara hoppas att det var så men hon var inlagd när vi skrev till...