söndag 13 oktober 2013

Banne mig

Banne mig så bra de är på förvaltningsrätten och hur rätt jag hade. Jag har nämligen läst igenom deras dom och kan inte annat än hålla med dem i deras skäl för avgörandet och det är ju precis det som jag har sagt hela tiden.

Följande gick att läsa:
Förvaltningsrätten konstaterar att det av handlingar framgår att E är i stort behov av vård eller andra insatser för sitt självskadebeteende. Nuvarande insatser räcker inte och det får enligt förvaltningsrätten anses uppenbart att E genom egna insatser inte klarar av sin situation.
Förvaltningsrätten finner således att E behöver hjälp och att erforderliga insatser kan ske om E kan vistas på behandlingshemmet Lenagården i Uppsala.

Frågan i målet är om ansvaret för dessa insatser faller på socialnämnden eller på landstinget. Den gränsdragning som gjorts i den ovan nämnda propositionen synes innebära att man skiljer på missbruksvård å ena sidan och mer sjukvårdande insatser å andra sidan. 
Hur den gränsen ska dras när det t.ex. å andra sidan gäller en alkoholist å andra sidan ett brutet ben eller andra kroppsliga besvär är uppenbart. Men när det är fråga om en ung flicka med självskadebeteende är bilden inte fullt så entydig. Förvaltningsrätten gör emellertid den bedömningen att ett självskadebeteende kan orsakas av samma slags personliga svårigheter som hos en annan individ kan leda till alkoholism eller annat missbruk.
Hennes beteende har mer drag av missbruk och kan inte jämföras med sådana kroppsliga åkommor som behandlas inom ramen för landstingets verksamhet. Detta innebär att Es överklagande bifalls på så vis att rätten förklarar att hon har rätt till bistånd för att vistas på ett behandlingshem för sitt självskadebeteende.

Precis så är det!! Det jag hela tiden har sagt är att skära sig och överdosera är ett slags missbruk det med. Hon kan inte sluta så där bara....

E hade visat domen till en ur personalstyrkan på boendet och han hade tyckt att det var bra. E själv var inte så munter i dag! Vi hämtade ju beslutet och skjutsade henne till affären en sväng och det märktes tydligt att detta påverkar henne enormt mycket.

Vad som än händer

Jag chattade lite med E och hon hade inte gjort sig något säger hon. Jag kan bara hoppas att det var så men hon var inlagd när vi skrev till...